UBND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ; Ở BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ.

Đăng ngày: 19/04/2017 10:08:54

Ngày 14/4, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

19.4.2017.1

Dự Hội nghị có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị-xã hội, đoàn thể cấp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, các ban đảng và các Sở, ban, ngành có liên quan. Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể cấp huyện và đại diện một số phòng, ban;  cán bộ, công chức cấp xã và một số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố có liên quan dự trực tuyến tại 11 điểm cầu của các huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24 và 25/2017/NQ-HĐND, so với Nghị quyết số 71 và 72/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND có các điểm mới, cụ thể như: thực hiện việc bố trí riêng chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi hưởng hệ số phụ cấp 1,2; phân công người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm các chức danh hưởng mức hỗ trợ, không bố trí riêng; quy định thêm mức hỗ trợ đối với các chức danh hưởng mức hỗ trợ cấp xã phải nghỉ việc do bố trí sắp xếp lại hoặc thực hiện chế độ kiêm nhiệm theo quy định của Nghị quyết mới. Đối với Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND có các điểm mới, cụ thể như: thực hiện việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy mô số hộ; khoán kinh phí hoạt động đối với Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội để thực hiện theo chế độ tự quản, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động; thể hiện rõ hơn chế độ kiêm nhiệm và khuyến khích bố trí kiêm nhiệm ở mức tối đa; quy định thêm mức hỗ trợ đối với các chức danh hưởng mức hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố phải nghỉ việc do bố trí sắp xếp lại hoặc thực hiện chế độ kiêm nhiệm theo quy định của Nghị quyết mới. Tại Hội nghị, Sở Nội vụ cũng đã triển khai Hướng dẫn số 405/HD-SNV ngày 30/3/2017 thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 24,25/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của UBND tỉnh về việc công nhận số lượng bản theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị: Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu để tiếp tục bổ sung vào các văn bản hướng dẫn của Sở; thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với UBND các huyện, thành phố, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết, Hướng dẫn của Sở Nội vụ đến cấp ủy chính quyền các xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn và hoàn thành trước ngày 25/4; hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Người viết bài: Hà Trung Thắng