SƠN LA PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS VÀ THPT CẤP HUYỆN.

Đăng ngày: 03/04/2017 10:29:37

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Sơn La, trong những năm qua giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục dân tộc của tỉnh nói riêng đã phát triển mạnh mẽ. Hệ thống các trường trung học cơ sở được mở rộng đến các xã, thu hút hầu hết học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) đạt ở mức cao và tương đối ổn định. Hơn nữa, ở những vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh, sau khi đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ tiến hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nhu cầu học lên bậc học cao hơn của học sinh các dân tộc ngày càng tăng. Với khoảng 95% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm, có khoảng 69% học sinh được tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông (THPT) và 10% có nguyện vọng được học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Phần lớn số học sinh đã tốt nghiệp THCS không tiếp tục học ở các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên nay là trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX) và những học sinh đã theo học ở các trường THPT bỏ học là do có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông Dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số học trung học được học tại trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 10%. Hiện nay, tỉnh Sơn La có tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học ở trường phổ thông dân tộc nội trú là 3,6%, trong đó cấp trung học cơ sở là 3,8%; cấp trung học phổ thông là 3,4%.

Việc thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông (PTDTNT THCS, THPT) ở các huyện sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ học sinh có nhu cầu tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn và giảm thiểu hiện tượng học sinh bỏ học hằng năm; có cơ sở để đạt tỉ lệ trên 10% học sinh dân tộc thiểu số học trung học được học ở trường nội trú vào năm 2020, trong đó 85% học sinh đã học nội trú cấp trung học cơ sở tiếp tục được học nội trú cấp trung học phổ thông; tạo điều kiện phát huy vai trò, hiệu quả công tác củng cố mạng lưới, phát triển quy mô thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc, miền núi tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở Đề án do Sở Giáo dục và đào tạo trình, ngày 01/11/2016, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2617/QĐ-UBND về Đề án tổ chức lại các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp huyện của tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo. Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc tổ chức lại cho 10 trường Phổ thông dân tộc nội trú đủ điều kiện thành trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp huyện.

Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 30/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập 10 trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT của 10 huyện, quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Phổ thông dân tộc nội trú  THCS và THPT cấp huyện.

Hiện nay, các công việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác tuyển sinh…đang được Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT cấp huyện tích cực triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2017-2018.

Tin bài: Nguyễn Thị Lương Anh