Luật Phòng cháy chữa cháy

Đăng ngày: 26/04/2017 18:49:52

 

pccc

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2001/QH10 29/6/2001 Luật Phòng cháy và chữa cháy
2 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
3 VBHN-BCA 21/2/2014 Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, ngày 21 tháng 03 năm 2017, quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
5 35QĐ-SNV 03/2/2017 V/v thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy của Sở Nội vụ.
6 37/QĐ-SNV 8/02/2017  V/v ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Sở Nội vụ
7 130/KH-SNV 8/02/2017 Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017