ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 VÀ KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU.

Đăng ngày: 20/04/2017 07:59:04

Ngày 19/4/2017, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

20.4.2017.1

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Tham gia Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức toàn Sở đã được nghe quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.05.2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 với chủ đề “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tại Hội nghị đã tổ chức quán triệt Quyết định số 130/QĐ-SNV ngày 05/4/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc sở trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo sở.

20.4.2017.2

Ảnh: Đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Quán triệt các nội dung hội nghị

Phát biểu quán triệt các nội dung tại hội nghị, đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên phải được các chi bộ quán triệt thực hiện và theo dõi, đánh giá định kỳ hàng tháng, các tổ chức đoàn thể đánh giá hàng quý, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện học tập và làm theo, mỗi đảng viên, công chức, viên chức cần phải bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, thảo luận, lựa chọn, đăng ký các việc làm theo cụ thể, thiết thực phù hợp với mỗi vị trí việc làm và kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình, cách làm tốt có hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức Hội nghị với hai nội dung lớn nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với chủ đề “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ kết hợp với việc ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc ký cam kết trách nhiệm đã khẳng định quyết tâm chính trị của từng đồng chí, phấn đấu làm việc với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, nâng cao hơn nữa ý thức của mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong việc rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó./.

Bài và ảnh: Lường An, Phòng CCVC.