Công văn số 515/SNV-CCHC ngày 24/4/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố .

Đăng ngày: 24/04/2017 16:37:15

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành,

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017; Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 25/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thay thế Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/4/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Để tiếp tục hoàn thiện văn bản dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và các năm tiếp theo của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Nội đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan nghiên cứu văn bản dự thảo (được đăng tải kèm theo) để tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (phòng Cải cách hành chính) trước ngày 04/5/2017./.