Công văn số 507/SNV-CCVC ngày 20/4/2017 V/v lập hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên lên ngạch Chuyên viên, Kế toán viên, Kiểm lâm viên .

Đăng ngày: 20/04/2017 15:33:16

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

– Các Ban quản lý dự án cấp tỉnh;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1891/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2016 – 2017, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương năm 2016 – 2017, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến nội dung Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương năm 2016 – 2017 tới toàn thể viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý được biết để đăng ký dự thi (Kế hoạch số 69/KH-UBND được đăng tải kèm theo).

2. Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức theo quy định tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh, lập danh sách những viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng năm 2016 – 2017 (theo biểu mẫu gửi kèm) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 05/5/2017 để tổng hợp, thẩm định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử viên chức dự thi thăng hạng.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ qua số điện thoại phòng Công chức, viên chức: 0212.3756009 để phối hợp, giải quyết./.