Công văn số 486/SNV-CCVC ngày 17/4/2017 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2016.

Đăng ngày: 19/04/2017 10:03:44

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; để có cơ sở tổng hợp số liệu, lập báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo UBND tỉnh (do Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức vẫn trong giai đoạn nhập dữ liệu lần đầu, chưa sử dụng tổng hợp số liệu được), Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị lập báo cáo một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP TỈNH, HUYỆN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016

Các cơ quan, đơn vị, lập báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thừa hành, phục vụ, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trong tổng chỉ tiêu biên chế được giao thuộc thẩm quyền, cụ thể 05 biểu như sau:

1. Các biểu số 01a, 01b, thống kê số lượng, chất lượng theo lĩnh vưc, lĩnh vực nào đơn vị không có thì không phải báo cáo:

1.1. Cán bộ, công chức, nhân viên thừa hành…tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc biên chế Hành chính Nhà nước cấp tỉnh, huyện theo biểu 01a, (không tổng hợp công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp vào biểu này).

1.2. Cán bộ, viên chức, nhân viên thừa hành … sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hoá, thông tin, thể thao, sự nghiệp khác theo biểu 01b (bao gồm cả công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp); tách thành 2 biểu riêng Tuyến tỉnh, tuyến huyện (nếu có).

2. Các biểu số 02a, 02b, 02c thống kê về cán bộ lãnh đạo, quản lý có chức vụ gồm cả nam và nữ:

2.1. Công chức, viên chức lãnh đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND cấp tỉnh, huyện, (Trưởng, Phó) các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc tỉnh theo biểu 02a.

2.2. Công chức, viên chức quản lý (là Trưởng, Phó) khoa, phòng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc tỉnh; (Trưởng, Phó) các Chi cục, Trung tâm, Bệnh viện thuộc sở, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học, trung tâm thuộc sở theo biểu 02b.

2.3. Công chức, viên chức là quản lý (Trưởng, Phó) các phòng và tương đương cấp huyện; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học phổ thông của UBND cấp huyện theo biểu 02c.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Các Mẫu biểu báo cáo được đăng tải đính kèm

2. Cách ghi bảng biểu: Không tự thêm bớt hoặc thay đổi thứ tự các cột của mẫu bảng biểu báo cáo. Ghi đầy đủ chính xác số liệu vào bảng (trừ trường hợp ô trong bảng nếu số liệu bằng không thì mới để trống).

3. Không tổng hợp vào báo cáo các đối tượng đơn vị tự hợp đồng, hợp đồng ngoài biên chế.

4. Các đơn vị chủ quản như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, …, UBND cấp huyện, thành phố, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo và chịu trách nhiệm tổng hợp vào biểu chung của cả ngành, đơn vị để báo cáo Sở Nội vụ.

5. Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2017, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ e-mail: thanh.nvsl@gmail.com

Đây là nhiệm vụ quan trọng để lấy số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (đ/c Lương Thanh, ĐT.0212 3851 304 hoặc DĐ.0904757868) để giải đáp./.