Công văn số 468/SNV-TCBC&TCPCP ngày 13/4/2017 Xin ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 13/04/2017 10:02:46

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Bảo hiểm xã hội tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 86/TB-VPUB ngày 08.4.2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.

Sở Nội vụ dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La. Để nội dung văn bản được chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp, Sở Nội vụ xin ý kiến các Sở, ban, ngành; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố về dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La. Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20.4.2017, để Sở Nội vụ tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định (Có Dự thảo quy chế đính kèm theo)./.