Công văn số 458/SNV-TCBC&TCPCP ngày 11/4/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Đăng ngày: 12/04/2017 08:51:27

Kính gửi:

– Các Sở, Ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

– Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh;

– Các tổ chức chính trị, xã hội.

Thực hiện Công văn số 988/UBND-NC ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc giao cơ quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh.

Để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. Văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26/4/2017 (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: thanhhanvsl@gmail.com) để tổng hợp hoàn thiện dự thảo.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.