Công văn số 448/SNV-CCVC ngày 10/4/2017 Về một số lưu ý trong thực hiện nâng lương trước thời hạn cho CBCCVC.

Đăng ngày: 12/04/2017 10:09:29

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các ban quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 791/HD-SNV ngày 29/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thẩm định xét duyệt nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội xét thấy một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đảm bảo quy định (như tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm nâng bậc lương thường xuyên; xét 02 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh….). Để thực hiện kịp thời, đúng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ lưu ý một số điểm như sau:

1. Về chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

Đối với cơ quan có các đơn vị trực thuộc, cách tính chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Ví dụ: Sở N có 04 đơn vị trực thuộc A, B, C, D. Tổng số người có mặt trong danh sách trả lương của toàn Sở N là 52 người, trong đó đơn vị A: 14 người, đơn vị B: 18 người, đơn vị C: 11 người, đơn vị D: 09 người.

Các đơn vị sau đây được xác định có ngày 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn: Đơn vị A, đơn vị B, đơn vị C của Sở N được xác định có ngay 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn.

Tổng số dư dưới 10 của 03 đơn vị  (đơn vị A, B, C) và đơn vị D có 09 người làm việc là 22, được tăng thêm 02 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn cho toàn Sở N và sẽ do Giám đốc Sở N xem xét, quyết định giao tăng thêm cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo nguyên tắc ưu tiên cho các đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương và cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác (bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý).

2. Về thời điểm xét nâng lương trước thời hạn

Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn: Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng. Như vậy thời điểm xét nâng lương trước thời hạn phải trước thời điểm nâng lương thường xuyên của cá nhân tối thiểu 01 tháng và tối đa 6 tháng hoặc 9 tháng hặc 12 tháng (tùy theo số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn).

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, giữ ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003 được nâng lương thường xuyên vào ngày 01/01/2018:

– Nếu Năm 2017 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng. Cách xác định thời điểm xét và gửi hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền về nâng bậc lương trước thời hạn cho ông A  được tính như sau:

Lấy thời gian giữ bậc lương theo quy định là 36 tháng – 06 tháng (là thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn) = 30 tháng. Vậy từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/7/2017, ông A giữ bậc lương được 30 tháng, do đó tính từ ngày 1/7/2017 đến trước ngày 01/12/2017, cơ quan phải tổ chức xét và gửi hồ sơ đề nghị với cấp có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn cho ông A.

Trước ngày 01/7/2016 hoặc sau ngày 01/12/2017 mà cơ quan tổ chức xét thì ông A không đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

– Nếu năm 2017 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. Tương tự như cách xác định trên thì từ ngày 1/4/2017 đến trước ngày 01/12/2017, cơ quan phải tổ chức xét và gửi hồ sơ đề nghị với cấp có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn cho ông A.

– Nếu năm 2017 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng. Tương tự như cách xác định trên thì từ ngày 01/01/2017 đến trước ngày 01/12/2017, cơ quan phải tổ chức xét và gửi hồ sơ đề nghị với cấp có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn cho ông A.

3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn cho cá nhân do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. Việc chuyển xếp lại ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp theo quy định mới của các Thông tư, không được tính khác ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp để tính nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Đối với các trường hợp thuộc diện tỉnh ủy quản lý

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 06/01/2016 của Ban Tổ chức tỉnh ủy; định kỳ 2 lần/năm (trước ngày 01/3 và ngày 01/11 hàng năm) các cơ quan, đơn vị tổ chức xét và gửi hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn về Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định, gửi Ban Tổ chức tỉnh ủy theo thời gian quy định.

5. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30 tháng 6), cuối năm (vào ngày 15 tháng 12) Các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.