Công văn 425/SNV-CCVC ngày 05/4/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đăng ngày: 05/04/2017 14:12:04

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 01/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Sơn La

Để Quyết định có chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Nội vụ gửi dự thảo Quyết định xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/4/2017 để hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Xin trân trọng./.