BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VÀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP.

Đăng ngày: 19/04/2017 14:45:42

Chiều 18/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chá A Của – Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban dân vận tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021.

19.4.2017.2

Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy cùng đại diện hai bên chứng kiến Lễ ký Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021. 

Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận và Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,…Chương trình cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo chương trình phối hợp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận tỉnh ủy sẽ cùng thực hiện 9 nội dung và 14 nhiệm vụ. Tập trung phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đi cùng với việc tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, mong muốn các cơ quan Nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác này, từ phương thức hoạt động, đến phong cách cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, học dân. Những chủ trương, chính sách của cơ quan Nhà nước khi ban hành đều phải gắn với quyền lợi của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân.

Theo đồng chí Chá A Của – Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chương trình phối hợp thể hiện cam kết chính trị chung của hai cơ quan, trọng tâm là để đường lối, quan điểm của Đảng được thể chế hóa ngày càng đầy đủ, sâu sắc, thực thi có hiệu quả, đi vào thực tiễn và tác động tích cực đến cuộc sống của người dân. Ban Dân vận tỉnh ủy sẽ bám sát những nội dung đã ký kết để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hằng năm, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận tỉnh ủy sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất kế hoạch triển khai năm tiếp theo. Quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết, hai bên sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Bùi Ngọc Tư