Thông báo số 30/TB-HĐXTDVC ngày 20/3/2017 của huyện Phù Yên về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển; danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017.

Đăng ngày: 28/03/2017 08:21:57

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-SNV ngày 16/01/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & Đào tạo năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Phù Yên, Quyết định số 29/QĐ-SNV ngày 23/01/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 của UBND huyện Phù Yên;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tuyển dụng ngày 11 tháng 3 năm 2017 về việc họp thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & Đào tạo (đối với đối tượng cử tuyến) và viên chức các đơn vị sự nghiệp khác huyện Phù Yên năm 2017, danh mục tài liệu ôn tập và thời gian phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức;

Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Phù Yên năm 2017 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự – xét tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm phỏng vấn sát hạch như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển: Gồm 36 thí sinh.

(có danh sách đính kèm theo)

2. Danh sách thí sinh không chỉ điều kiện tham dự xét tuyển: gồm 07 thí sinh.

(Có danh sách đính kèm theo)

3. Danh mục tài liệu ôn tập: (có danh mục tài liệu đính kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm phỏng vấn

4.1. Thời gian: Dự kiến ngày: 15/4/2017.

Khai mạc kỳ sát hạch lúc 7h30 ngày 15/4/2017.

Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu từ 8h00′ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

4.2. Địa điểm:

Địa điểm Khai mạc, phỏng vấn tại Hội trường UBND huyện.

* Lưu ý: Thí sinh ôn tập theo danh mục tài liệu nêu trên. Khi đi dự phỏng vấn yêu cầu các thí sinh mang Chứng minh.