Thông báo số 24/TB-SNV ngày 7/3/2017 về kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016.

Đăng ngày: 08/03/2017 11:16:23

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BNV ngày 22/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016.

Sở Nội vụ thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 (Danh sách kèm theo Quyết định số 676/QĐ-BNV ngày 22/02/2017 của Bộ Nội vụ được đăng tải kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông báo kết quả thi đến từng công chức dự thi. Đối với cán bộ, công chức trúng tuyển đề nghị rà soát lại thông tin cá nhân, gửi bản nhận xét đánh giá của công chức năm 2016 và quyết định nâng lương gần nhất, quyết định điều động cán bộ, công chức (trường hợp có thay đổi vị trí công tác từ ngày 01/01/2017) về Sở Nội vụ trước ngày 20/3/2017 để Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch theo đúng quy định.

Sở Nội vụ thông báo để Quý cơ quan biết và thực hiện./.