Hướng dẫn số 310/HD-SNV ngày 08/3/2017 về việc tổ chức thí điểm xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp sự nghiệp giáo dục thông qua kiểm tra, sát hạch trên bài thi trắc nghiệm.

Đăng ngày: 10/03/2017 10:15:10