Công văn số 283/SNV-CCVC ngày 01/3/2017 V/v lập hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Đăng ngày: 02/03/2017 09:06:58

Kính gửi:

– Các sở, ban ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

– Các Ban quản lý dự án cấp tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 – 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 3692/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 – 2017, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 – 2017 tới toàn thể viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý được biết để đăng ký dự thi (Công văn số 823/BNV-CCVC được đăng tải kèm theo)

2. Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức theo quy định tại Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ, lập danh sách những viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính (theo biểu mẫu gửi kèm) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10/3/2017 để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016 – 2017.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.