Kế hoạch số 239/KH-SNV ngày 17/02/2017 về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017.

Đăng ngày: 22/02/2017 09:29:47