Kế hoạch 108/KH-SNV ngày 25/01/2017 về việc triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức” năm 2017.

Đăng ngày: 03/02/2017 17:05:00