Công văn số 212/SNV-TCBC&TCPCP ngày 14/2/2017 về việcKính gửi: thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017.

Đăng ngày: 16/02/2017 08:47:26

Kính gửi:

– Các Sở, Ban, ngành;

 – UBND các huyện, thành phố;

 – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

 – Các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;

 – Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện tinh giản biên chế năm 2017.

Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thẩm định, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 194 cán bộ, công chức viên chức thực hiện tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2017 theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số cơ quan, đơn vị chưa xác định đúng, rõ đối tượng tinh giản biên chế; các số liệu về diễn biến tiền lương, thời gian đóng bảo hiểm xã hội,…còn nhiều nhầm lẫn, sai sót, gây khó khăn cho việc thẩm định, tổng hợp của Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017 có hiệu quả, đúng thời gian quy định. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo đúng nguyên tắc, trình tự, chính sách được quy định tại Điều 8,9,10,11 và Điều 14 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Xét duyệt, lập hồ sơ tinh giản biên chế theo hướng dẫn tại Công văn số 509/SNV-TCBC ngày 26/5/2016, lưu ý 1 số nội dung tại Công văn số 867/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/8/2016 của Sở Nội vụ.

3. Thời điểm tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017

Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/12/2017

4. Lịch thẩm định

a) Đối với các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các công ty TNHH một thành viên: Ngày 22/02/2017.

b) Đối với các huyện, thành phố: Ngày 23,24/02/2017 cụ thể:

– Ngày 23/02/2017

Buổi sáng: Huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La

Buổi chiều: Huyện Yên Châu, Mộc Châu, Thành phố Sơn La,

– Ngày 24/02/2017

Buổi sáng: Huyện Mai Sơn, Vân Hồ, Bắc Yên

Buổi chiều: Huyện Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp

c) Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

5. Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định các đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017 thuộc thẩm quyền quản lý và gửi danh sách về Sở Nội vụ trước ngày 15/3/2017 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định.

6. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cử 02 cán bộ phối hợp với Sở Nội vụ, tham gia thẩm định, chốt thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tinh giản theo lịch thẩm định nêu trên để đảm bảo giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế được chính xác, hiệu quả.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định. Quá thờiđiểm trên coi như các cơ quan, đơn vị không có đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phảnánh kịp thời về Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.

File đính kèm: