Thông báo số 02/TB-SNV ngày 10/01/2017 về Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016

Đăng ngày: 10/01/2017 17:10:57

Thực hiện Thông báo số 105/TB-HĐTNN ngày 29/12/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ năm 2016 về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2016.

Sở Nội vụ thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016; có danh sách kèm theo Thông báo số 105/TB-HĐTNN ngày 29/12/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ năm 2016 (được đăng tải đính kèm).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông báo điểm thi đến từng công chức dự thi để biết, công chức dự thi có quyền gửi đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ năm 2016 đến hết ngày 21/01/2017 (tính theo ngày đơn phúc khảo đến văn thư Bộ Nội vụ).

Sở Nội vụ thông báo để Quý cơ quan biết và thực hiện./.