Kiện toàn các Ban chỉ đạo theo khối, ngành, lĩnh vực.

Đăng ngày: 17/01/2017 09:07:42

Thực hiện Thông báo số 519-TB/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát tổng thể các Ban chỉ đạo đã và đang hoạt động. Tính đến thời điểm 30/6/2016, trên địa bàn tỉnh có 84 Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đang hoạt động, trong đó một số ban trùng lặp, chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức khác, cùng hoặc có thành phần Ban chỉ đạo giống nhau do cùng cơ quan thường trực. Trên cơ sở rà soát, sắp xếp các Ban chỉ đạo theo hướng sáp nhập các Ban chỉ đạo do sở, ngành làm cơ quan thường trực. Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Ban chỉ đạo theo khối, lĩnh vực hoạt động, sáp nhập 50 Ban chỉ đạo thành 09 Ban chỉ đạo theo khối, lĩnh vực hoạt động.

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo lĩnh vực: Nội vụ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư.

Kiện toàn các Ban chỉ đạo theo khối, ngành, lĩnh vực đã giảm tối đa số lượng các Ban chỉ đạo (từ 84 ban xuống còn 34 ban), giảm số lượng thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo là những ngành có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan khi cần, sẽ mời họp Ban chỉ đạo. Khi có các nhiệm vụ mới, cơ quan thường trực sẽ trình giao bổ sung thêm nhiệm vụ cho các Ban chỉ đạo mà không thành lập thêm Ban chỉ đạo. Như vậy đã nâng cao vai trò trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan phối hợp, mỗi cuộc họp Ban chỉ đạo có thể giải quyết được nhiều nội dung, giảm thiểu tối đa các cuộc họp Ban chỉ đạo.

Bài viết: Cao Thị Thanh Hà – Phòng TCBC&TCPCP