Công văn số 22/SNV-CCVC ngày 10/01/2017 Về việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

Đăng ngày: 13/01/2017 11:05:21

Kính gửi:

– Bộ CHQS tỉnh Sơn La;

– Công an tỉnh Sơn La;

– Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;

– Ban Tổ chức tỉnh ủy;

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các cơ sở đào tạo: Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo được giao chỉ tiêu đào tạo năm 2017 triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo được giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng để triển khai thực hiện, gửi 01 bộ về Sở Nội vụ trước ngày 07/02/2017 để theo dõi, giám sát, kiểm tra và dự khai giảng, bế giảng. Nội dung kế hoạch phải xác định rõ đối tượng, thời gian khai giảng, thời gian bế giảng, địa điểm đi tham quan, thực tế….., cụ thể theo từng lớp.

2. Thực hiện chiêu sinh đảm bảo đúng chỉ tiêu, đúng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng được giao tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện thông báo chiêu sinh, ban hành quyết định mở lớp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan để ban hành thông báo chiêu sinh, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp của tỉnh.

3. Đối với các lớp có kế hoạch đi thực tế, đã được phê duyệt trong quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, xây dựng kế hoạch đi tham quan thực tế tại các đơn vị ở trong tỉnh hoặc là các tỉnh trong khu vực có điều kiện tương đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực trong học tập, đồng thời tiết kiệm kinh phí theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1503-TB/TU ngày 08/02/2014 của Thường trực tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo bằng văn bản với cấp có thẩm quyền kết quả đi nghiên cứu thực tế theo quy định.

4. Đối với các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trường Chính trị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào bộ giáo trình do Bộ Nội vụ ban hành, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan, để lựa chọn các chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với thực tế của địa phương và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh. Trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt Khung chương trình bồi dưỡng theo quy định.

5. Thực hiện việc ghi chép sổ sách theo dõi các lớp; lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc mở lớp theo quy định phục vụ cho việc thanh quyết toán kinh phí với cấp có thẩm quyền.

6. Kết thúc lớp đào tạo, bồi dưỡng; các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) những nội dung sau:

– Tiến độ, thời gian khai giảng, bế giảng của từng lớp; chỉ tiêu được giao; thực tế số học viên theo học; thời gian, địa điểm đi thực tế (nếu có) so sánh với kế hoạch mở lớp.

– Đối tượng (báo cáo rõ về từng thành phần dân tộc; độ tuổi; số lượng cán bộ (chức danh), công chức chuyên môn…).

– Tổng kính phí thực hiện (trong đó kinh phí chi cho giảng viên, chi cho học viên, chi…...).

– Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị.

7. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm BDCT các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; theo đó, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm với Bộ Nội vụ và đồng thời gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, theo dõi.

8. Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, trên cơ sở nội dung, đối tượng, thời gian đào tạo, bồi dưỡng được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 27/12/2016; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện mở lớp theo tiến độ, thời gian.

9. Các cơ quan, đơn vị chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, cần quan tâm cơ cấu về giới tính, dân tộc, ngành nghề để sau đào tạo có thể bố trí sử dụng cán bộ; cần ưu tiên những người đã được bổ nhiệm nhưng chưa có trình độ lý luận hoặc những người trong quy hoạch đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.