Công văn số 15/SNV-CCVC ngày 09/01/2017 V/v nhập dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ngày: 10/01/2017 15:25:41

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1997/UBND-NC ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhập dữ liệu; quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 731/SNV-CCVC Ngày 07/7/2016 về việc tổ chức nhập dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đến thời điểm hiện nay, một số cơ quan, đơn vị đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành việc nhập dữ liệu ban đầu cho hệ thống (có danh sách kèm theo), bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa tiến hành nhập dữ liệu hoặc có nhập nhưng tốc độ nhập rất chậm với nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do tốc độ truy cập của phần mềm chậm. Sau khi trao đổi với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ (đơn vị cung cấp phần mềm), tốc độ truy cập chậm do tài nguyên máy chủ và hệ thống hạn chế, không đáp ứng được việc nhiều người dùng cùng đăng nhập một thời điểm.

Trong thời gian chờ nâng cấp phần mềm, để đáp ứng tiến độ nhậm dữ liệu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ thống nhất lịch để các đơn vị còn lại tập trung tổ chức nhập liệu (chi tiết theo biểu gửi kèm).

Một số lưu ý trong việc nhập dữ liệu cho phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

– Về địa chỉ truy cập phần mềm: http://qlcbccvc.sonla.gov.vn/

– Về tên người dùng, mật khẩu đã được cấp kèm theo tài liệu tập huấn hoặc cấp bổ sung (nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào mục [Tên đăng nhập], [Mật khẩu]. Nhấn Enter hoặc nhấn đăng nhập để vào chương trình).

Bước 1: Tạo danh mục tổ chức bộ máy thuộc phạm vi quản lý: Vào chức năng Quản lý hệ thống tổ chức – và mục Quản lý TCBM để tạo mới hoặc sửa.

Cấp sở, đơn vị trực thuộc tỉnh, chỉ nên tạo đến cấp phòng, khoa, trường THPT. Các chi cục, bệnh viện chỉ nên tạo đến cấp phòng, khoa, đội, hạt. Đối với cấp huyện chỉ nên tạo đến Trung tâm, trạm, trường phổ thông; cấp xã đã có sẵn ở phần (303) nên không phải tạo lập. Thống nhất không tạo lập đến các tổ chuyên môn. Sau khi tạo xong danh mục tổ chức, đối với các sở, huyện, cơ quan có đơn vị trực thuộc (ví dụ: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo…) đề nghị liên hệ về Sở Nội vụ để được cấp thêm tên người dùng, mật khẩu (chỉ cấp đến các chi cục, trung tâm, bệnh viện thuộc sở hoặc trạm, trường học, trung tâm thuộc UBND cấp huyện) để đơn vị trực thuộc đó có thể tự nhập.

Bước 2: Nhập dữ liệu hồ sơ cá nhân: Vào chức năng quản lý hồ sơ – Vào lập mới hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (chú ý bước chọn loại hồ sơ để nhập: Đối với đơn vị QLNN chọn loại phiếu công chức, các đơn vị sự nghiệp chọn loại phiếu viên chức). Riêng Đối với các UBND xã phải vào tạo mới hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã và phiếu là công chức xã.

– Đối với các phần tử lựa chọn thuộc mục Từ điển như vị trí việc làm trong phần mềm, nếu chưa có sẵn để lựa chọn, đề nghị tạm để trống.

– Về việc chuyển dữ liệu từ file Excel vào phần mềm: Việc này là quy trình ngược rất phức tạp, mất nhiều thời gian hơn việc nhập trực tiếp vào phần mềm nên không được khuyến khích. Đề nghị một số đơn vị dừng chủ trương nhập vào bảng Excel (để rồi chuyển đẩy vào phần mềm) để tập trung tổ chức nhập phiếu bằng hình thức trực tiếp vào phần mềm.

– Về tài liệu hướng dẫn: Sử dụng tài liệu do Sở Nội vụ đã cấp phát cho các cơ quan, đơn vị tại buổi tập huấn hoặc tải trên Website của Sở Nội vụ Sơn La.

Thông tin trao đổi về Sở Nội vụ đề nghị liên hệ đồng chí Lương Văn Thanh, số điện thoại bàn: 0223851304, di động: 0904757868, hộp thư điện tử: thanh.nvsl@gmail.com.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện ./.