Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND tỉnh.

Đăng ngày: 07/12/2016 10:17:25