Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu ,nộp phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Đăng ngày: 07/12/2016 10:07:34