Thông báo 219/TB-SNV ngày 30/12/2016 về việc ngày nghỉ và phân công trực ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2017.

Đăng ngày: 30/12/2016 15:15:01

Căn cứ Điều 115, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động;

Căn cứ Thông báo số 4659/TB-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Sở Nội vụ thông báo ngày nghỉ và phân công trực ngày nghỉ tết Dương lịch cụ thể như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2017, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày từ thứ Bảy ngày 31/12/2016 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2017 (trong đó ngày Tết Dương lịch 01/01/2017 là ngày chủ nhật nên công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai (02/01/2017).

2. Phân công trực tại cơ quan Sở Nội vụ, Ban Thi đua, Khen thưởng, cụ thể như sau:

2.1. Danh sách trực

a) Thứ Bảy, ngày 31/12/201

– Đồng chí Cầm Thúy Vân – Phó Giám đốc.

– Đồng chí Nguyễn Thúy Sâm – chuyên viên phòng CCHC (tổng hợp báo cáo tình hình).

– Đồng chí Võ Duy Khánh – chuyên viên phòng XDCQ&CTTN.

b) Chủ nhật, ngày 01/01/2017

– Đồng chí Lưu Minh Quân – Giám đốc

– Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng phòng TCBC&TCPCP (tổng hợp báo cáo tình hình)

– Đồng chí Trần Quốc Khánh – Chuyên viên phòng CCHC (tổng hợp báo cáo tình hình).

c) Thứ Hai, ngày 02/01/2017

– Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc.

– Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Chánh Văn phòng sở.

– Đồng chí Nguyễn Tú Anh – Phó Chánh Văn phòng (tổng hợp báo cáo tình hình)

2.2. Thời gian trực

– Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

– Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h30’

2.3. Nhiệm vụ

– Sau khi kết thúc ca trực, công chức được phân công tổng hợp tình hình trong ca trực và báo cáo kết quả của ca trực về Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00’ hàng ngày; hết ca trực phải bàn giao lại để ca trực sau theo dõi, tổng hợp.

– Trong ca trực nếu có công việc đột xuất phải giải quyết tổ trực có trách nhiệm xử lý giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo với Giám đốc sở.

3. Số điện thoại: 0223. 855.743; Fax: 0223. 855.743.

4. Địa điểm trực: Hội trường Sở Nội vụ.

Yêu cầu các đồng chí có tên trong danh sách trực nghiêm túc triển khai thực hiện./.