Công văn số 1448/SNV-CCHC ngày 27/12/2016 V/v xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017.

Đăng ngày: 28/12/2016 14:38:11

Kính gửi:

– Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh;

– Sở Thông tin và Truyền thông;

– Đài Phát thanh và truyền tình tỉnh;

– Báo Sơn La;

– Tỉnh đoàn;

– Liên đoàn lao động tỉnh;

– Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

– Hội Cựu chiến binh tỉnh;

– Hội Nông dân tỉnh;

– Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyên tuyền cải cách năm 2017 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (có dự thảo kế hoạch kèm theo).

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến vào Dự thảo.  Ý kiến tham gia bằng văn và gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính ĐT 022.3751890; Email: cchcsonla@gmail.com) trước ngày  09/01/2017 để tổng hợp,  báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện./.