Công văn số 1379/SNV-CCHC ngày 07/12/2016 V/v khen thưởng cải cách hành chính năm 2016 .

Đăng ngày: 08/12/2016 10:52:45

Kính gửi:

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Công an tỉnh;

– Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016; Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo) xem xét lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2016 đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La (đăng tải kèm theo); lập hồ sơ khen thưởng theo quy định, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/12/2016, để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.