Công văn số 1357/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/12/2016 V/v đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 71, 72/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đăng ngày: 02/12/2016 16:36:19

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh việc quy định chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố được thực hiện theo Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết trên còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập. Để đánh giá tác động cụ thể của Nghị quyết cũng như nhận thấy được những tồn tại, khó khăn, bất cập từ đó có những đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, báo cáo đánh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND như sau: (có đề cương báo cáo kèm theo)

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.