Quyết số 39/QĐ-TĐKT ngày 11/10/2016 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại tại Ban Thi đua – Khen thưởng.

Đăng ngày: 03/11/2016 15:52:09