LĨNH VỰC VIÊN CHỨC – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:05:05

20 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III
21 Thủ tục thi tuyển viên chức
22 Thủ tục xét tuyển viên chức
23 Thủ tục xét đặc cách viên chức