LĨNH VỰC TÔN GIÁO – CẤP XÃ

Đăng ngày: 08/11/2016 16:10:24

1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác
9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc