LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 15:55:10

8 Thủ tục thành lập Hội
9 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội
10 Thủ tục chia tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
11 Thủ tục đổi tên Hội
12 Thủ tục Hội tự giải thể
13 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
14 Thủ tục cho phép đặt văn phòng đại diện
15 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
16 Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
17 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ
18 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ
19 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
20 Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
21 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách Quỹ
22 Thủ tục đổi tên Quỹ
23 Thủ tục Quỹ tự giải thể
24 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành