LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, QUỸ – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:04:19

4 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội
5 Thủ tục thành lập Hội
6 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội
7 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
8 Thủ tục đổi tên Hội
9 Thủ tục Hội tự giải thể
10 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
11 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
12 Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
13 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ
14 Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ
15  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
16 Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
17 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ
18 Thủ tục đổi tên Quỹ
19 Thủ tục Quỹ tự giải thể

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La