LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:03:16

1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
3 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La