LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:03:16

1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
3 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập