LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 15:54:08

1 Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
2 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
3 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
4 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
5 Thủ tục bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc UBND tỉnh quản lý
6 Thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc UBND tỉnh quản lý
7 Thủ tục Quyết định cho cán bộ, công chức nghỉ hưu thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh