LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 16:00:21

01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh
02 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh.
03 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp  tỉnh
04 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;
05 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề;
06 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.
07 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp  tỉnh về thành tích đột xuất.
08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình.
09 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại.