LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP XÃ

Đăng ngày: 08/11/2016 16:11:28

01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
02 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
03 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
04 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
05 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến