LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP XÃ

Đăng ngày: 08/11/2016 16:11:28

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
11 Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa
12 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La