LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:09:19

01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
02 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
03 Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
04 Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
05 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
06 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
08 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình