LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 16:09:19

34 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
35 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
36 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
37 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
38 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
39 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
40 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đt xuất
41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La