LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 16:01:18

75 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
76 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
77 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ