LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 15:56:54

37 Thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện
38 Thủ tục thành lập bản, tiểu khu, tổ dân phố mới
39 Thủ tục tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã