LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 15:56:03

25 Thủ tục thi tuyển công chức
26 Thủ tục xét tuyển công chức
27 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
28 Thủ tục thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
29 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
30 Thủ tục xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
31 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II
32 Thủ tục tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) đối với các chức danh thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định
33 Thủ tục tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý
34 Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
35 Thủ tục xét nâng ngạch không qua  thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính)
36 Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức thuộc UBND tỉnh, tỉnh ủy quản lý