Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 20/10/2016 về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính”.

Đăng ngày: 07/11/2016 17:16:18