Kế hoạch số 1301/KH-SNV ngày 21/11/2016 Hướng dẫn kê khai về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Đăng ngày: 22/11/2016 08:53:46

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Để đảm bảo việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đúng, đủ đối tượng theo quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, Sở Nội vụ hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo quy định tại mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ với nội dung kê khai.

Tài sản thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai.

Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

II. NỘI DUNG

1. Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai

– Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

– Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập; nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.

– Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

2. Tài sản thu nhập phải kê khai

a) Các loại nhà, công trình xây dựng

– Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu;

– Nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác;

– Nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

b) Các quyền sử dụng đất

– Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng;

– Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

c) Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

d) Tài sản ở nước ngoài

e) Ô tô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

g) Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

h) Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

i) Tổng thu nhập trong năm.

3. Thời gian, địa điểm nộp bản kê khai tài sản, thu nhập

a) Thời gian: Ngày 06/12/2016.

b) Địa điểm:

– Đối tượng thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ quản lý nộp về Văn phòng Sở Nội vụ.

– Đối tượng thuộc Ban Thi đua, Khen thưởng quản lý nộp về Phòng Tổng hợp – Hành chính, Ban Thi đua, Khen thưởng.

– Đối tượng thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ quản lý nộp về Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục Văn thư, Lưu trữ.

4. Hướng dẫn cách kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện theo Hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (có phụ lục III gửi kèm).

5. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện kê khai theo mẫu tại Phụ lục II, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (có phụ lục II gửi kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở tổ chức hướng dẫn, triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đến toàn thể công chức, viên chức của phòng.

2. Giao Văn phòng sở

– Đăng tải kế hoạch hướng dẫn kê khai, danh sách cá nhân có nghĩa vụ kê khai, mẫu kê khai, hướng dẫn kê khai trên Trang thông tin điện tử của sở (sonoivu.sonla.gov.vn).

– Mở sổ theo dõi việc giao, nhận bản kê khai, tổng hợp, nộp bản kê khai của các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý cho Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Các đối tượng khác, bản kê khai được lưu giữ cùng hồ sơ công chức, viên chức theo đúng quy định./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La