DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Đăng ngày: 08/11/2016 15:46:58

1 LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ
2 LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
3 LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
4 LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5 LĨNH VỰC THANH NIÊN
6 LĨNH VỰC TÔN GIÁO
7 LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
8 LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ