DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Đăng ngày: 08/11/2016 15:48:20

1 LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ
2 LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, QUỸ
3 LĨNH VỰC VIÊN CHỨC
4 LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5 LĨNH VỰC TÔN GIÁO
6 LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG