Công văn số 1308/SNV-CCVTLT ngày 22/11/2016 V/v khảo sát tình hình tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

Đăng ngày: 22/11/2016 15:34:21

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để khảo sát chính xác thực trạng khối lượng tài liệu tồn đọng, tích đống và phòng, kho lưu trữ hiện tại của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, để từ đó tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng, tích đống tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố (giai đoạn 2017 – 2020).

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện phiếu khảo sát tình hình tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh (theo phiếu khảo sát đính kèm); gửi kết quả phiếu khảo sát về Sở Nội vụ (qua Chi Cục Văn thư – Lưu trữ, bản mềm gửi qua địa chỉ Email: hoangle1902@gmail.com) trước ngày 30/11/2016.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chính xác các thông tin theo phiếu khảo sát; nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Nội vụ (qua Chi Cục Văn thư – Lưu trữ, số điện thoại : 0223.853075) để phối hợp thực hiện./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La