Công văn số 1287/SNV-CCVC ngày 17/11/2016 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ngày: 18/11/2016 08:41:39

Kính gửi:

– Ban Tổ chức tỉnh ủy;

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Công văn số 961/UBND-NC ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Viện Khoa học tổ chức Nhà nước chuyển giao; Công văn số 1997/UBND-NC ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhập dữ liệu; quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Để có cơ sở tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La, Sở Nội vụ xin ý kiến các cơ quan, đơn vị vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (có dự thảo quy chế đính kèm theo), đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Đề nghị của các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.

File đính kèm: