Công văn số 1240/SNV-CCVTLT ngày 08/11/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bội Nội vụ về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

Đăng ngày: 10/11/2016 15:55:48

 Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

–  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đổi với viên chức ngành lưu trữ; nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức ngành Lưu trữ trong thi hành nhiệm vụ, quan hệ xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành lưu trữ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm công tác lưu trữ của cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.

(Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/201 6 của Bộ Nội vụ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Sơn La theo địa chỉ  http://sonoivu.sonla. gov.vn, mục Chi cục Văn thư – Lưu trữ).

2.  Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành lưu trữ trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Chi Cục Văn thư – Lưu trữ, SĐT 0223.755.573) để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung.