Công văn số 1238 ngày 8/11/2016 V/v báo cáo số liệu cải cách hành chính năm 2015-2016.

Đăng ngày: 08/11/2016 17:20:05

Kính gửi:

– Thủ trưởng các sở, ban, ngành;

– Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện văn bản số 1494-CV/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Sơn La về báo cáo số liệu thực hiện các chỉ tiêu Đại hội.

Nhằm chuẩn hóa và có hệ thống số liệu cải cách hành chính (CCHC) hàng năm, để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và đánh giá chất lượng cải cách hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, báo cáo số liệu cải cách hành chính năm 2015 và năm 2016, như sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành báo cáo theo phụ lục 1 kèm theo văn bản này.

2. UBND các huyện, thành phố báo cáo theo phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện và gửi báo cáo số liệu cải cách hành chính năm 2015, năm 2016 về Sở Nội vụ trước ngày 18/11/2016 (phòng Cải cách hành chính, đt: 0223.751.890; E-mail: cchcsonla@gmail.com, để kịp thời tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.